Accessibility Tools

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

iso 9001

ΕΝ ISO 9001:2015

Έχοντας την ποιότητα ως κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας μας και θέλοντας να συμβάλλουμε στην ολοένα και αποτελεσματικότερη λειτουργία της για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας, προχωρήσαμε στη διαδικασία πιστοποίησής μας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015.

Το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 αποτελεί το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης ποιότητας. Αποσκοπεί στην ενίσχυση του τρόπου λειτουργίας και της εσωτερικής οργάνωσης ενός οργανισμού βάσει των απαιτήσεων που ορίζει, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Οι τυποποιημένες διαδικασίες που θέτει το πρότυπο, σε συνδυασμό με τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, διασφαλίζει τη συνεχή παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται τόσο στις απαιτήσεις των πελατών, όσο και στις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, η οργάνωση των τμημάτων της εταιρείας, όπως εφαρμόζεται, περιορίζει τα λάθη και τις αστοχίες, ενώ παράλληλα αυξάνει την απόδοση του προσωπικού.

 

 

 

iso 9001HACCP

Το HACCP αποτελεί διεθνή προδιαγραφή που βασίζεται στην προληπτική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει ένα σύνολο αρχών υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων και στα ελληνικά αποδίδεται ως «Αξιολόγηση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου».

Μέσω της παρακολούθησης και της επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται, δημιουργείται ένα προληπτικό σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που επιτυγχάνει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και αποτελεί εργαλείο για την περαιτέρω βελτίωση.

Διατηρώντας αυτή την πιστοποίηση, διασφαλίζουμε πέρα από τη συμμόρφωσή μας με τη σχετική εθνική και κοινοτική οδηγία, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, το αίσθημα ασφάλειας των πελατών μας, ενώ παράλληλα μειώνεται δραστικά το ποσοστό αστοχιών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βασικός σκοπός της πολιτικής ποιότητας της ΧΑΒΑΚΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, αξιοποιώντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο της αποθήκευσης και διανομής προϊόντων.

Ο στρατηγικός προσανατολισμός της εταιρίας μας έχει σχεδιαστεί με στόχο:

  • Την άμεση και αποτελεσματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για τους πελάτες.
  • Την παροχή κυρίως αποτελεσματικών λύσεων.
  • Τη μόνιμη ανάπτυξη και εξέλιξη των συστημάτων αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.
  • Την πρόσληψη προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και καταρτισμένο προσωπικό.

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας της εταιρίας μας είναι:

  • Η διαρκής βελτίωση των επιχειρηματικών της επιδόσεων
  • Η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
  • Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω η εταιρεία μας  έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 σχετικά με τις Εθνικές Οδικές Μεταφορές, εξαιρουμένων επικίνδυνων φορτίων.

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της επιχειρηματικής της θέσης λόγω:

  • Της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των υπηρεσιών
  • Της αποδοτικότερης οργάνωσης
  • Της προώθησης της καινοτομίας

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων ποιότητας τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

Επίσης, στόχος της εταιρίας μας είναι ο προδιορισμός των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και η λήψη δράσεων προκειμένου αυτές να ικανοποιούνται.

Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών επιδόσεων και η πρόληψη των προβλημάτων - μη συμμορφώσεων, που αποτελεί δέσμευση της διοίκησης, προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση και τον συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία ως σύνολο.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας, την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων και των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Cookies
Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies.